Distance Sale Agreement – Private Istanbul Guide

DISTANCE SALES AGREEMENT

of Private Istanbul Guide

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- Taraflar

1.1. Satıcı/Hizmet Veren

Ad, Soyad / Unvan: ;Romos Turizm, Bilişim, Dış Ticaret Ltd. Şti ( Romos olarak anılacaktır.)

E-mail: [email protected]

Adres: Sinanpaşa Mahallesi, Alaybeyi Sokak, Hakan Zini İşhanı, No:2 Kat:3 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Telefon: +90 212 327 26 87

1.2. Alıcı/Müşteri

Satıcıya ait  üzerinden alışveriş yapan, mal veya hizmet satın alan kullanıcıdır.

 

MADDE 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICI’ya ait  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin sunumuyla ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır.

ALICI, SATICInın her tür iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli, ve benzeri satışa konu hizmetle ilgili bütün ön bilgileri verdiğini kabul etmiş ve siparişini bu koşullarda vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

www.privateistanbulguide.com sitesindeki ön bilgilendirme ve gerçekleştirilen alışveriş için düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri

Elektronik ortamda ödemesi yapılıp siparişi verilmiş olan hizmetler ve ALICI’ya dair fatura bilgisi aşağıda yer aldığı gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum bilgileri örtüşmek zorundadır. Aşağıda verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır.

Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan Romos sorumlu tutulamaz. SATICI bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir.

Alınan Hizmet/Hizmetler

www.privateistanbulguide.com aracılığı ile satılan Turizm, Tur Paketi hizmetleri.

Fatura Bilgileri

Romos Turizm Bilişim Dış Ticaret Limited Şirketi

Beşiktaş V.D. 7351623268

 

MADDE 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICInın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür,

Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya SATICInın yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu durumu yaşayan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.

Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi dolayısıyla yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

 

MADDE 5- Genel İşlem Şartları

5.1. ALICI,  sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

5.2. ÜRÜN veya HİZMET, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa yönelikse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı veya hizmeti kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. ALICI, ÜRÜN veya HİZMETİ aldığı anda kontrol etmekle ve satın alınan ÜRÜN ise ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜNü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla, satın alınan bir HİZMET ise, aldığı HİZMET ile ilgili sorunu derhal İNTERNET SİTESİ’nde bulunan iletişim kanalına bildirmekle sorumludur. Aksi halde SATICI/İNTERNET SİTESİ sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.4. ÜRÜN veya HİZMET teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı veya HİZMET gerçekleştirilmeyebilir.  üzerinden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

5.5. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN veya HİZMETİ teslim almadan önce bedelini ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN/HİZMETİ teslim etmeyebilir veya yerine getirmeyebilir.

5.6. SATICININ ifasından sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN/HİZMET bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN/HİZMET en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICInın ÜRÜN/HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICInın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN/HİZMET satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICInın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

 

MADDE 6- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırmalardan  sorumlu tutulamaz. SATICI, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICInın yaşayacağı mağduriyetlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4.  hizmetlerinin bedelini Sanal POS üzerinden tahsil eder. Hizmetlerden faydalanmaya başlamak için belirtilen miktarda ödemenin yapılması zorunludur. Hizmetlerin teslim tarihi her hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte olup SATICI, ALICI’nın siparişi geldiğinde kendisine termin hakkında detaylı bilgi verir. Hizmetin varsa kalan ödemesi hizmet/ürün teslim edilmeden tahsil edilir.

MADDE 7- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1. ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.

7.3. ALICI,  internet sitesinden SATICInın tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere  web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

7.5. ALICI, satın aldığı hizmetlerden siparişi verdiği aynı gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda fatura kesilmişse fatura eline geçtiği anda fatura aslını ve irsaliyesini SATICI’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.6. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ÜRÜN/HİZMET alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi (işbu sözleşmenin damga vergisi dahil) ve sair riskler ALICI’ya aittir.

 

MADDE 8- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

ALICI satın almak istediği hizmetin KDV dahil hizmet/ürün tutarını onayladıktan sonra ilgili banka kartının POS’u üzerinden işleme başlanır.

Ödeme işlemi sırasında herhangi bir aksaklık meydana geldiğinde ya da kredi kartıyla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda ALICI’ya durum bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda da ALICI’dan sorunun giderilmesi için bankasıyla görüşmesi talep edilebilir. SATICI’nın talebi karşılama yükümlülüğü ilgili hizmetin bedeli ödendiğinde başlar.

Haklı bir gerekçeyle ödemesi yapılan hizmetin tedarik edilememesi durumunda ALICI’ya vakit kaybetmeden bilgi verilerek ALICI’nın seçimi doğrultusunda benzer bir hizmet sunulur. ALICI bu yöntemi tercih edebileceği gibi almak istediği hizmetten vazgeçebilir, ücretin iadesini talep edebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICInın SATICIdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

www.privateistanbulguide.com’da, hizmetlerin satış bedelleri havale yoluyla ya da Sanal POS üzerinden tahsil edilmektedir. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmektedir. Ödeme sistemi gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır. Ödemesini Sanal POS yoluyla yapmak istemeyen kullanıcılar, hizmetlerin bedelini havale/EFT yoluyla da yapabilirler. ALICI, herhangi bir banka aracılığıyla havalesini yapabilir. Ödeme EFT yoluyla yapılmışsa hizmeti sunma yükümlülüğünde, ödemenin SATICInın hesabına geçtiği tarih dikkate alınır. Havale ve/veya EFT yapan gönderici bilgileriyle faturadaki kişi bilgilerinin aynı olması ve sipariş detayının not olarak belirtilmesi gerekmektedir.

ALICI ödemeyi kredi kartıyla yapmışsa, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9- Ürün Teslim, Hizmet Prosedürü

Teslimat:

Ürün/ürünler veya Hizmet ALICInın ödemeyi yapmasını ve SATICInın bu işlemi onaylamasını müteakip seçilen ürünün veya hizmetin taahhüt edilen teslim süresini geçmeden aktif edilir. ALICIya SATICI tarafından en az bir (1) gün önceden bildirilmek koşulu ile ürün/hizmet teslim tarihinde değişiklik talebinde bulunulabilir.

Belirtilen günler içinde ürün/ürünlerin veya hizmetlerin alınmasına dair herhangi bir sorun olduğunda ALICI vakit kaybetmeden Romos’a bilgilendirmeyi kabul eder.

 

MADDE 10- Ürün İade, Hizmet İptal ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün/Hizmet İade:

ALICI, ürün/hizmet aktif edildikten sonra (ALICI adına düzenlenip kullanılabilir hâle getirildikten sonra) 5 (beş) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı ürün/hizmetin aktif edildiği günden itibaren başlar. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iadenin yapılabilmesi için ALICIya gönderilen faturalardaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Hizmetin verilmesine 16(onaltıgün)’den daha az bir zaman kalması halinde cayma veya iptal mümkün değildir.

Faturanın SATICIya ulaştırılmasındaki gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler/hizmetler için cayma hakkı söz konusu değildir.

ALICInın satın aldığı hizmetten caymak istemesi halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturayı teslim almasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde varsa gönderim bedelleri hariç toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade edecektir.

İadeyi imkansız kılan bir nedenin var olması ALICInın cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Böyle bir durumda SATICI iade ettiği bedelde kesinti yaparak zararını karşılar.

Ürün/hizmetlerin iade edilmesi talebi, öncelikle Romos iletişimine iletilmelidir. Romos, iade talebini aldıktan sonra verilen hizmet durdurulur, akabinde, ilgili hizmetin bedeli ALICIya gönderilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde SATICI ödemeyi bankaya nakden ya da mahsuben yapar. Kredi kartına yapılan iadelerin hesaba yansıma süresi ilgili banka veya kuruluşun kuralları çerçevesinde gerçekleşir ve bu süreden, ilgili banka veya kuruluş ile ALICI arasındaki anlaşmalara bağlı olarak oluşabilecek kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

 iş bu sözleşme ve gizlilik anlaşması dahilinde müşterilerinin kişisel bilgilerini 3. şahıslar, şirketler ve yetkilendirilmemiş personeli ile paylaşmayacaktır.

Kişisel bilgiler; müşterilerinin ad, soy ad gibi kimlik bilgileri detaylarını, adres, telefon, e-mail adresi ve benzeri kişisel detayları içermektedir.

 

MADDE 11- Gizlilik

İşbu sözleşmede yer alan bilgilerle ALICIya ait herhangi bir bilgi, idari/yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Adli soruşturmalarda SATICI, kendisinden istenen bilgiyi ilgili makamlarla paylaşmak durumundadır.

ALICIya ait kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmaz. Bu bilgiler tahsilat sırasında ilgili bankaya güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve bu işlemden sonra tüm veriler silinir.

ALICIya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından ALICIyı bilgilendirme amacıyla (promosyon, yeni hizmet tanıtımı vb.) kullanılır.

MADDE 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

ALICI tarafından  sitesine yapılacak ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme, tek nüsha halinde düzenlenmiş olup, istenildiği takdirde onaylı bir örneği ALICI’ya verilebilir.

Distance Selling Contract

ARTICLE 1- The Parties

1.1. Seller / Service Provider

Name, Surname / Title: Romos Turizm, Bilişim, Dış Ticaret Ltd. Şti (referred to as Romos.)

E-mail: [email protected]

Address: Sinanpaşa Mahallesi, Alaybeyi Street, Hakan Zini İşhanı, No: 2 Kat: 3 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Telephone: +90 212 327 26 87

1.2. Buyer / Customer

It is the user who purchases goods or services over the seller.

ARTICLE 2- Subject

The subject of this contract is the determination of the parties’ rights and responsibilities following the provisions of Law No.4077 on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Contracts, regarding the provision of the service that the BUYER has ordered electronically from the website of the SELLER.

The BUYER acknowledges that the SELLER has given all kinds of contact information, the features of the services/services subject to sale, the sales price, including the taxes, the payment method, and all the preliminary information about the service subject to the sale and accepts and declares that the order has been placed under these conditions.

The preliminary information on the www.privateistanbulguide.com site and the purchase invoice is an integral part of this contract.

ARTICLE 3- Contractual Service / Payment Information

The services paid and ordered electronically, and invoice information for the BUYER is as follows. The person/institution to be invoiced must match the information of the person/institution making the contract. The BUYER is deemed to have accepted that the information given below is complete and correct.

Romos cannot be held responsible for damages arising from incorrect/incomplete information transfer. If the SELLER believes that the information does not match the truth, it has the right to withdraw the service it will offer.

Service / Services Received

Tourism, Tour Package services sold through www.privateistanbulguide.com.

Invoice information

Romos Tourism Informatics Foreign Trade Limited Company

Besiktas V.D. 7351623268

ARTICLE 4- Contract Date and Force Majeure

The contract date is the day on which the BUYER pays for the service he wants to receive,

Situations that make it impossible for the BUYER or SELLER to fulfill their obligations (disaster, terrorism, strike, technical failure, changing legislation provisions, and similar situations) will be considered as force majeure from the moment the contract is deemed valid. The party experiencing this situation is obliged to make a written statement to the other party as soon as possible.

The parties will not be responsible for the failure to fulfill the obligations due to the continuation of force majeure or reasons. Continuation of force majeure / reasons for 30 days gives the parties the right to terminate the contract unilaterally.

ARTICLE 5- General Transaction Conditions

5.1. The BUYER accepts that he has read and informed the preliminary information about the basic characteristics, sales price and payment method, and delivery of the products shown on its site and gives the necessary confirmation for sales in the electronic environment.

5.2. If the PRODUCT or SERVICE is directed to a person/organization other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible if the person/organization to be delivered does not accept the delivery or service.

5.3. If the BUYER checks the PRODUCT or the SERVICE at the time it receives and if the purchased PRODUCT sees a problem arising from the cargo, not accepting the PRODUCT and keeping a report to the CARGO company official if it is a purchased SERVICE, the problem related to the SERVICE received is immediately It is responsible for reporting to the communication channel. Otherwise, the SELLER / INTERNET SITE will not accept any responsibility.

5.4. At the request of the SELLER during the delivery of the PRODUCT or SERVICE, the BUYER is obliged to sign a printed copy of this Agreement; If he does not sign, the delivery of the PRODUCT or the SERVICE may not be performed. The Contract approved by the BUYER during the shopping through is sufficient and valid in any case.

5.5. The BUYER must have paid the price before receiving the PRODUCT or SERVICE unless otherwise stipulated in writing by the SELLER. If the product price is not paid to the SELLER before the delivery, the SELLER may cancel the contract unilaterally and may not deliver or fulfill the PRODUCT / SERVICE.

5.6. If for any reason, after the performance of the SELLER, the Bank / financial institution to which the transaction credit card belongs does not pay the price of the PRODUCT / SERVICE to the SELLER, the PRODUCT / SERVICE will be returned by the BUYER to the SELLER within 3 days at the latest. Is. All other contractual and legal rights, including the follow-up of the SELLER’s receipt of the PRODUCT / SERVICE fee, are separately and, in any case, reserved. Hesitation in terms of avoidance; Credit card, installment card, etc., like banks and financial institutions. The term/installment payment facilities provided by the issuing institutions are a loan and/or installment payment option directly provided by the said institution; PRODUCT / SERVICE sales realized within this framework and for which the SELLER fully collects the price are not considered as installment sales for the parties of this Agreement, they are cash sales. The legal rights of the SELLER in cases that are legally deemed to be sales in installments (including the right to terminate the contract and/or to demand the payment of the entire remaining debt together with the default interest) if any of the installments are not paid.

ARTICLE 6- Rights and Obligations of the Seller

6.1. SELLER, Law No. 4077 on the Protection of Consumers and Distance Contracts

Following the Regulation provisions, it accepts and undertakes to fulfill its obligations except for force majeure fully.

6.2. It cannot be held responsible for incorrect pricing due to system-based errors or omissions. The SELLER is also exempt from errors from the system, design, or incoming cyber attacks on the website. The SELLER cannot be held responsible for the grievances of the BUYER due to system-based errors.

6.4. collects the cost of their services via Virtual POS. It is mandatory to pay the specified amount to start using the services. The services’ delivery date is determined separately for each service, and the SELLER gives detailed information about the deadline when the BUYER’s order is received. The remaining payment for the service is collected before the service/product is delivered.

ARTICLE 7- Rights and Obligations of the Buyer

7.1. The BUYER agrees and undertakes to fulfill its obligations except for force majeure fully.

7.2. The BUYER is deemed to have accepted this contract’s obligations as soon as he places his order and pays the service fee.

7.3. The BUYER agrees and declares that he can access all contact information of the SELLER from the website.

7.4. The BUYER acknowledges and agrees that it has accessed the precautions taken against possible situations, warnings, and detailed information about the services and payment terms from the website and has read and understood it.

7.5. The BUYER has the right to give up the services purchased on the same day as the order. In this case, if the invoice is issued, it accepts and undertakes that it will return the original invoice and delivery note to the SELLER as soon as the invoice is received.

7.6. All legal liabilities and taxes (including stamp tax of this contract) and other risks that may arise from this contract or the purchase and sale of the PRODUCT / SERVICE between the parties belong to the BUYER.

ARTICLE 8- Order / Payment Procedure

Order:

After the BUYER approves the amount of the service/product, including VAT, the transaction starts through the relevant bank card’s POS.

The BUYER is notified when any malfunction occurs during the payment processor if there is any credit card problem. In cases deemed necessary, the BUYER may request to meet with the bank to solve the problem. The SELLER’s obligation to meet the request starts when the price of the related service is paid.

If we cannot supply the service paid for a justifiable reason, a similar service is provided in line with the BUYER’s choice by informing the BUYER without delay. The BUYER can choose this method or give up the service he wants to receive and request a refund.

In cases where it is impossible to fulfill the contractual goods’ delivery obligation, the BUYER is informed of the situation and the total price paid. Any documents that put him under debt, if any, are returned to him and the contract is canceled. In such a case, the BUYER will not claim any additional material and moral damage from the SELLER.

Payment:

At www.privateistanbulguide.com, the sales prices of the services are collected by money order or via Virtual POS. Credit card information used in payments made via virtual POS is encrypted with SSL technology. The payment system provides the necessary infrastructure to provide privacy and security. Users who do not want to pay via Virtual POS can also pay for the services via money order / EFT. BUYER, any bank

can make the transfer via. If the payment is made via EFT, the date on which the payment is transferred to the SELLER account is taken into account in the obligation to provide the service. The sender information for a money order and/or EFT must be the same as the personal information on the invoice, and the order detail must be noted as a note.

If the BUYER has made the payment by credit card, it accepts, declares, and undertakes that it will also confirm the relevant interest rates and the information about the default interest from the bank and that we will apply the provisions regarding interest and default interest within the scope of the “Credit Card Agreement” between the Bank and the BUYER.

ARTICLE 9- Product Delivery, Service Procedure

Delivery:

After the product/product or Service, BUYER makes the payment, and the SELLER approves this transaction, the selected product or service is activated before the promised delivery time. The BUYER may request a change on the delivery date of the product/service, provided that the SELLER is notified at least one (1) day in advance.

If there is any problem regarding the receipt of the product/products or services within the specified days, the BUYER agrees to inform Romos without losing time.

ARTICLE 10- The Procedure Regarding Product Return, Service Cancellation, and Withdrawal Right

Product / Service Returns:

The BUYER has the right to withdraw from the contract within 5 (five) days after the product/service is activated (after it has been arranged and made available on behalf of the BUYER) without stating any justification and paying the penalty. Right of withdrawal starts from the day the product/service is activated. To make a refund following the General Communiqué of the Tax Procedure Law No. 385, after completing the return sections in the invoices sent to the BUYER completely and correctly, they must sign and send a copy to the SELLER and keep the other copy. If there are less than 16 (sixteen days) left for the service to be provided, withdrawal or cancellation is impossible.

The BUYER will cover the shipping cost for delivery of the invoice to the SELLER. There is no right to withdraw for products/services prepared in line with the BUYER’s wishes and/or personal needs.

If the BUYER wishes to withdraw from the service purchased, the SELLER will return to the consumer within 10 (ten) working days at the latest after receiving the invoice containing the notice of withdrawal, the total price, excluding shipping costs, and any documents that put the consumer under debt.

The existence of a reason that makes the return impossible does not prevent the BUYER from exercising the right of withdrawal. In such a case, the SELLER covers the loss by deducting the amount returned.

You should first communicate the request to return the products/services to Romos Travel communication. After Romos Travel receives the return request, the service provided is stopped, and then the cost of the relevant service is sent to the BUYER. In the return of payments made by credit card, the SELLER makes the payment to the bank in cash or on the account. The reflection period of credit card refunds to the account takes place within the relevant bank or institution rules framework. The SELLER is not responsible for any interruptions due to the agreements between the relevant bank or institution and the BUYER.

The business will not share its customers’ personal information with third parties, companies, and unauthorized personnel within the scope of this contract and confidentiality agreement.

Personal information includes details of its customers’ identity information such as name, surname, address, telephone, e-mail address, and similar personal details.

ARTICLE 11- Confidentiality

The information in this contract and any BUYER information will not be shared with third parties, except for administrative/legal obligations. In forensic investigations, the SELLER has to share the information requested from him with the relevant authorities.

The credit card information of the BUYER is not stored in any way. This information is used to transmit this information to the relevant bank during collection securely, and after this process, all data are deleted.

Information such as the e-mail address, postal address, and telephone number of the BUYER is used only by the SELLER to inform the BUYER (promotion, the introduction of new services, etc.).

ARTICLE 12- Authorized Court and Enforcement Offices in Case of Dispute

In case of dispute arising from the implementation of this contract, Istanbul Courts and enforcement offices are authorized.

In the event of the payment to be made by the BUYER to its website, the BUYER is deemed to have accepted all the terms of this contract in full.

This contract has been arranged in a single copy, and an approved copy can be given to the BUYER if requested.

Open chat
Private Istanbul Guide.com
You're Welcome 👋
Please feel free to contact us for further information that you may need?